Login-Σύνδεση

Mόνο εγγεγραμμένα μέλη έχουν πρόσβαση στην Βάση και στο Forum

Ημερίδες Πρακτικής Άσκησης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιούνται οι ημερίδες της Πρακτικής Άσκησης.  Δείτε τις φωτογραφίες της 1ης ημερίδας...

Επίσης δείτε τις φωτογραφίες της 2ης ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2013

Νέο Βιβλίο Πρακτικής

Για τους σπουδαστές διατίθεται το νέο βιβλίο για την Πρακτική Άσκηση που συμπληρώντεται υποχρεωτικά απο τους ασκούμενους

Ο ενδιαφερόμενος για την Απλή Πρακτική Άσκηση φοιτητής πρέπει να έχει υπόψη του τα παρακάτω σε κάθε φάση της Πρακτικής του καθώς και για την Ασφάλισή του ή την Αλλαγή του Φορέα:

Έναρξη ΠΑ

 • Ανανεώνει την εγγραφή του στο Τμήμα στην αρχή του εξαμήνου (μετά από κάθε εξεταστική περίοδο).
 • Υποβάλλει Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για τη χορήγηση βεβαίωσης πραγματοποίησης ΠΑ κατά το τρέχον εξάμηνο.
 • Η Γραμματεία του Τμήματος σε 2-3 ημέρες θα εκδώσει τη σχετική Βεβαίωση ότι δικαιούται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση.
 • Ενημερώνεται από τις τον σχετικό πίνακα φορέων (που βρίσκονται στο τμήμα "Θέσεις Πρακτικής") για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις (Φορείς ΠΑ) που συνεργάζονται με το Τμήμα στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οργανισμό η επιχείρηση εκτός λίστας του Τμήματος για τη πραγματοποίηση της ΠΑ
 • Ετοιμάζει επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα. Ο σπουδαστής μπορεί να βρεί κατάλληλες πληροφορίες καθώς και υποδείγματα βιογραφικών σημειωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊού Βιογραφικού σημειώματος, απο το σχετικό τμήμα που αναφέρεται στην σύνταξη του ενός βιογραφικού.
 • Σε συνεννόηση με την Επιτροπή ΠΑ η ανεξάρτητα έρχεται σε επαφή με Φορείς που ενδιαφέρονται για το επαγγελματικό προφίλ του φοιτητή και κανονίζει επαγγελματικές συναντήσεις για να αποφασίσει σε ποιο φορέα θα πραγματοποιήσει την ΠΑ του.
 • Μόλις ολοκληρωθούν οι επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ φοιτητή και Φορέων και επιλέξει Φορέα για τη ΠΑ σε αντικείμενο δραστηριοτήτων συναφές με ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δ.Ε. και προσκομίσει τη βεβαίωση από τη Γραμματεία ότι έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει τη ΠΑ, η Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της ΠΑ. και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.
 • Συμπληρώνεται και υπογράφεται σε 3 αντίτυπα η απλή Σύμβαση ΠΑ ιδιωτικού Τομέα (συνυπογράφεται αρχικά από το Φορέα της ΠΑ και το σπουδαστή και στη συνέχεια από τον Υπεύθυνο ΠΑ του Τμήματος κ. Ε. Τουρνά-Γερμανού) και το Έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή Έντυπο Ε1. Έχοντας συμπληρωμένα όλα τα παραπάνω έντυπα το Γραφείο ΠΑ κρατάει μία Σύμβαση ΠΑ, τη Βεβαίωση αποδοχής από την επιχείρηση, τη βεβαίωση της Γραμματείας για τη ΠΑ (φωτοτυπία) και το Έντυπο Ε1, ο ασκούμενος φοιτητής με 2 υπογεγραμμένες συμβάσεις την πρωτότυπη βεβαίωση της Γραμματείας για τη ΠΑ και το ροζ Βιβλίο της ΠΑ είναι έτοιμος να αρχίσει την ΠΑ του.

Kατά τη διάρκεια της ΠΑ

 • Πηγαίνετε στο ΙΚΑ της περιοχής που κατοικείται και κάνετε αίτηση για χορήγηση βιβλιαρίου ενσήμων. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος κάθε μήνα να καλύπτει ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου έναντι του ΙΚΑ, ύψους 1% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης.
 • Μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πρέπει να ενημερώσετε τον Ο.Α.Ε.Δ της περιοχής εργασίας για την έναρξη της ΠΑ προσκομίζοντας 1. Βεβαίωση Γραμματείας ότι έχετε τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσετε τη ΠΑ 2. Την ειδική σύμβαση εργασίας που υπογράφτηκε από το Τμήμα, τον εργοδότη και το φοιτητή.
 • Συμπληρώνεται το ροζ βιβλίο της ΠΑ κάθε βδομάδα και μήνα με τα σχετικά αντικείμενα που απασχοληθήκατε και υπογράφεται και σφραγίζεται από εργοδότη και φοιτητή.
 • Δικαιούσαι 5 ημέρες άδεια κανονική (προσωπικούς λόγους, συμμετοχή σε εξετάσεις κ.λ.π.). Εάν για οποιοδήποτε λόγο απουσιάσετε παραπάνω από την εργασία σας πρέπει να τις συμπληρώσετε μετά το πέρας της ΠΑ  και να υπογραφεί νέα σύμβαση για τις ημέρες που απουσιάσατε.

Στο τέλος της ΠΑ

Πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, και όχι στο Γραφείο ΠΑ, τα παρακάτω δύο έγγραφα:

 • Το βιβλίο ΠΑ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από εσάς και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη σας.
 • Προσοχή: Υπάρχει νέο βιβλίο Πρακτικής ασκησης το οποίο θα πρέπει να κατεβάσετε.
 • Μία βεβαίωση του εργοδότη που βεβαιώνει ότι πραγματοποιήσατε την ΠΑ σας στην επιχείρηση/οργανισμό του με τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους της ΠΑ, και το αντικείμενο στο οποίο απασχοληθήκατε, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.

Πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο ΠΑ συμπληρωμένα τα δύο ερωτηματολόγια της απλής ΠΑ τα οποία είναι το ερωτηματολόγιο του Φορέα και το ερωτηματολόγιο του σπουδαστή.

Ασφάλιση και Αποζημίωση Απλής ΠΑ

Σύμφωνα με την Ε5/1797 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ» (ΦΕΚ 183 τ.Β/1986) η ημερήσια αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε ποσοστό 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Για την περίοδο 1/5/2009-30/6/2011 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 €. Επομένως η μηνιαία αποζημίωση προκύπτει με τον τύπο
33,04 € Χ 25 ημ/μήνα Χ 0,80=826€/μήνα Χ 0,80 = 660,80 €/μήνα

Επιπλέον ο Φορέας/Εργοδότης πρέπει να καταβάλλει και ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου έναντι του ΙΚΑ, ύψους 1% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης.

Οι πρακτικά ασκούμενοι σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Νομαρχίες, ΝΠΔΔ, TEI) αποζημιώνονται με το ποσό των 176,08 €/μήνα (απόφαση 2025805/2917/0022, ΦΕΚ307 τ.Β/1993)

Αλλαγή Φορέα ΠΑ

Εάν προκύψει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ΠΑ, μπορείτε να αλλάξετε επιχείρηση, αφου επικοινωνήσετε πρώτα με το Γραφείο ΠΑ

Για τους μήνες που απασχοληθήκατε συμπληρώνετε το βιβλίο ΠΑ και παίρνετε και τη σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη, στη συνέχεια βρίσκετε νέα επιχείρηση και κάνετε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω (νέες συμβάσεις κ.λ.π.).

Προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης από εταιρείες

Οι εταιρείες,  για να συμπεριληφθούν στον πίνακα φορέων που διατίθεται στους σπουδαστές του τμήματος, μπορούν άμεσα να στείλουν e-mail με πληροφορίες για τις θέσεις απασχόλησης

Nέες ημερομηνίες συναντήσεων Πρακτικής 2014

Θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσα του 3ου ορόφου οι συναντήσεις για την υπογραφή συμβάσεων και οριστική τοποθέτηση φοιτητών σε επιχειρήσεις στις παρακάτω ημερομηνίες

 • Πέμπτη 27 Μαρτίου  12.00-13.00 
 • Παρασκευή 28 Μαρτίου 09.00-12.00
 • Δευτέρα 31 Μαρτίου 08.30-10.30

Φορείς ΠΑ

Στο Ειδικό Ενημερωτικό έντυπο για φοιτητές και Επιχειρήσεις για ΠΑ ΕΣΠΑ υπάρχουν πληροφορίες για την χρηματοδότηση της ΠΑ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.